Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten. 

Artikel 1. Algemene definities

Hieronder vind je de definitie van de begrippen die we gebruiken in deze algemene voorwaarden:

Wij: Wij zijn Buro van Oranje gevestigd te Oude Apeldoornseweg 41, 7333 NR Apeldoorn. Buro van Oranje is een V.O.F. en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 08137125. Het BTW-nummer is NL820635030B01.

Events: Alle events, seminars en andere producties die zijn georganiseerd, of georganiseerd worden door Buro van Oranje. 

Jij: Jij hebt je, of bent, ingeschreven voor één of meerdere van onze events. Op grond van de overeenkomst die je hierdoor met ons bent aangegaan, heb je toestemming deel te nemen aan een event.

Opdrachtgever: In deze voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met ons is aangegaan krachtens welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een programma.

Annulering: Een eenzijdige opzegging van de overeenkomst door ons, of door jou.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden worden door jou aanvaard, omdat je:
  • Deelnemers hebt aangemeld voor een event;
  • Een offerte of informatie hebt aangevraagd;
  • Overeenkomsten met ons hebt gesloten, of anderszins werkzaamheden door ons zal laten verrichten;
  • Met ons in onderhandeling treedt.
 2. Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over een event, wordt daaronder ook begrepen: elke andere door ons georganiseerde en of uitgevoerde activiteit, in welke vorm dan ook en hoegenaamd dan ook. 
 3. Deze voorwaarden prevaleren boven de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij. 

Artikel 3 – Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen die wij doen zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Zij dienen bovendien als één geheel te worden opgevat.
 2. Aanvaarding van een aanbieding vindt plaats doordat je je op onze website, of de website van het event, inschrijft voor de aanbieding. Of doordat je je, indien mogelijk, per mail hebt aangemeld. 
 3. Als je een aanbieding aanvaard, betekent dit automatisch dat je de daar bijbehorende (betalings- en andersoortige) verplichtingen accepteert. En dat je deze verplichtingen dient na te komen. 
 4. Nadat wij jouw inschrijving hebben ontvangen, sturen we je een orderbevestiging per e-mail. 
 5. Als je de orderbevestiging niet (goed) hebt ontvangen, verandert dit niets aan de verplichtingen horende bij de aanbieding. 
 6. Als wij door omstandigheden geen orderbevestiging hebben verzonden, geldt de factuur als orderbevestiging. 
 7. Wij hebben het recht om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. 
 8. Bij elke overeenkomst die wij aangaan, gaan wij ervanuit dat je – naar onze beoordeling – voldoende kredietwaardig bent om het factuurbedrag te kunnen voldoen. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen. 
 9. Als een aanbieding vergezeld wordt door begrotingen, plannen, catalogi of ander vertrouwelijk materiaal, blijven deze altijd ons eigendom. Wij mogen je altijd vragen deze aan ons terug te geven. Zonder onze schriftelijke toestemming vooraf mogen deze niet worden vermenigvuldigd, nagemaakt op welke wijze dan ook, of aan derden worden doorgegeven, al dan niet ter inzage. 
 10. Je machtigt ons bij deze om werkzaamheden, rechten en verplichtingen die voortkomen uit deze overeenkomst aan derden over te dragen. Dit doen wij alleen als we dit nodig of wenselijk achten binnen de grenzen van de door jou gegeven opdracht. 

Artikel 4 – Prijzen

 1. De opgegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders aangegeven.
 2. Prijzen gelden in Euro’s, tenzij in andere valuta uitgedrukt. 

Artikel 5 – Facturering en betaling

 1. Facturen worden verzonden naar het factuuradres dat je zelf hebt opgegeven. 
 2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Je kunt hierbij geen beroep doen op verrekening of korting, tenzij anders is overeengekomen. Direct na je aanvraag van onze aanbieding wordt het gehele bedrag gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals omschreven in Deel 4b van deze voorwaarden, of zoals afzonderlijk overeengekomen, ben je zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. Wij zijn in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Over het verschuldigde bedrag zal in dat geval een vertragingsrente bij je in rekening worden gebracht, op basis van 1,0% per maand.
 4. Je bent ons de hoofdsom en de vertragingsrente verschuldigd. Plus alle kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, die door ons zijn gemaakt ter inning van onze vordering en ten behoeve van de bewaring van onze rechten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 112,50, vermeerderd met de verschuldigde BTW.
 5. In geval van niet of niet-tijdige betaling, of niet of niet-behoorlijke nakoming van uw verplichtingen, hebben wij het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken en de nakoming van onze verplichtingen op te schorten. Behoudens ons recht op directe en indirecte gevolgschade, inclusief gederfde winst. En behoudens alle andere rechten die ons wettelijk toekomen. 
 6. Ook na de totstandkoming van de overeenkomst behouden wij ten alle tijden het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid voor de betaling van je te verlangen. Als je daaraan niet voldoet, hebben wij het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken en de nakoming van onze verplichtingen op te schorten. Behoudens ons recht op vergoeding van de schade zoals genoemd in Deel 4e en behoudens alle andere rechten die ons wettelijk toekomen.

Artikel 6 – Klachten

 1. Ben je niet tevreden over zaken en/of diensten die wij aan je geleverd hebben? Dan kun je een schriftelijke klacht indienen met jouw motivatie binnen uiterlijk 8 werkdagen na levering. 
 2. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichting onveranderd.

Artikel 7 – Onze verplichtingen 

 1. Wij zullen ons uiterste best doen onze diensten naar beste weten en alle redelijkheid uit te voeren.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Als er sprake is van overmacht hebben wij het recht de overeenkomst op te schorten, of definitief te ontbinden. We doen ons best je hier tijdig van op de hoogte te stellen. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan: werkstaking; bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel; elke calamiteit die ertoe leidt dat wij de locatie van het event niet of niet op tijd kunnen bereiken; overheidsmaatregelen die indirect invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst; tekortkoming in de nakoming van onze leveranciers; iedere tekortkoming aan onze zijde die niet te wijten is aan onze schuld, en niet volgens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen ten laste van ons behoort te komen, behoudens opzet en/of grove schuld door ons. 
 3. Indien een spreker verhinderd is hebben wij het recht om een vervangende spreker in te zetten. Als dit niet mogelijk is dan zullen we in onderling overleg een nieuwe datum voor het event vaststellen. 
 4. Voor het deel van de overeenkomst dat door ons is uitgevoerd zijn wij pro-rato gerechtigd betaling te vorderen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. De organisatie en uitvoering van onze events gebeurt naar ons beste vermogen. Wij zijn echter op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele onjuist- of onvolkomenheden tijdens of rondom events. 
 2. Deelname aan onze events is op eigen risico van deelnemer en opdrachtgever. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van deelnemer en opdrachtgever. Ditzelfde geldt voor persoonlijk letsel dat tijdens het event is opgelopen. 
 3. Het handelen naar aanleiding van het event door deelnemer of opdrachtgever, is geheel voor eigen risico van deelnemer of opdrachtgever. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) het event. Behoudens opzet of grove schuld. 
 4. Als, met inachtneming van Deel 8c, toch blijkt dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van ons dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van ons in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de overeengekomen prijs die afgesproken is bij de totstandkoming van de overeenkomst.
 5. Ook voor eventuele gevolgschade zijn wij, behoudens opzet en/of grove schuld aan onze zijde nooit aansprakelijk. 
 6. De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van ons berust op de opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

Artikel 10 – Intellectueel eigendomsrecht

 1. Wij behouden ons de intellectuele eigendomsrechten voor op de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, videobeelden, geluiden, illustraties, merken, teksten, commentaren, (animatie)plaatjes en offertes. Evenals alle technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren, en alle onderdelen die op onze website zijn gebruikt. Deze blijven ten alle tijden ons eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op enige andere wijze gebruikt worden.
 2. Wordt een aanbod, gepresenteerd in een offerte, door de wederpartij niet aanvaard? Dan zal deze de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen, teksten etc. binnen 14 dagen na datum van de beslissing, franco aan ons retourneren.

Artikel 11 – Ontbinding

 1. Als je in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient of beslag op het geheel of gedeelte van uw eigendommen wordt gelegd; komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; door de wet of overeenkomst op jou rustende verplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt; een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de gestelde factuurtermijn niet hebt voldaan of niet voldoet aan ons verzoek tot vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid voor de betaling op grond van Deel 4f van deze algemene voorwaarden; overgaat tot staking of overdracht van uw bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, waaronder de inbreng van uw bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van uw bedrijf, hebben wij door het plaatsvinden van een of meerdere van deze omstandigheden het recht om: de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist; het door jou verschuldigde bedrag van de met jou gesloten overeenkomst in zijn geheel op te eisen, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, onverminderd ons recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere ons toekomende wettelijke rechten.
 2. Indien wij, ook na een schriftelijke aanmaning, onze verplichtingen niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, kun je de overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden. Maar zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van (ontbindings)schade, onverminderd de toepasselijkheid van de in deze voorwaarden opgenomen bedingen omtrent het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 12 – Annulering

 1. Annulering van een met ons gesloten overeenkomst is niet mogelijk, tenzij dit in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst zelf uitdrukkelijk anders bepaald is, of tussen partijen nader schriftelijk overeengekomen. Je bent in alle gevallen het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
 2. Wel kun je er altijd voor kiezen jouw inschrijving zelf over te dragen aan iemand anders. Dit dien je zelf te regelen via jouw persoonlijke account op Eventbrite. Hier kun je je persoonsgegevens gemakkelijk aanpassen naar de persoonsgegevens van een andere persoon. De inschrijving komt dan volledig op naam van de andere persoon en deze zal dan ook een eigen ticket toegezonden krijgen per e-mail voorafgaand aan het event. 

Artikel 13 – Verjaring

 1. Elke vordering tegen ons gericht aangaande een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, moeten worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar na het eindigen van het door ons verzorgde event. Wordt hieraan niet voldaan? Dan vervallen alle rechten die de wederpartij aan deze vordering zou kunnen ontlenen.

Artikel 14 – Uitvoering overeenkomst

 1. Wij zullen de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren. Toch behouden wij het recht verbeteringen en andere wijzigingen in het event aan te brengen.

Artikel 15 – Deelnemersaantal

 1. Wanneer het aantal deelnemers voor een te geven event onder het door ons gestelde minimumaantal ligt, hebben wij het recht het event af te lassen. In dit geval kan de mogelijkheid worden geboden je voor een ander event in te schrijven. Als je dit niet aanvaard zullen wij jouw bestelling annuleren en, als je de bijbehorende factuur al betaald hebt, restitueren.

Artikel 16 – Bevoegde rechter

 1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

 1. Op al onze overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

Samenwerken met Buro van Oranje?

Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal!

 

NEEM CONTACT OP